Home » Publications

Publications

Book Chapter

 1. Jinyang Liang, Lihong V. Wang, “Ultrafast optical imaging”, Handbook of Laser Technology and Applications (Vol. 3), 315-328 (CRC Press, 2021). [Link]

Journal Papers (* Equal contribution)

 1. Panpan Yu, Yifan Liu, Ziqiang Wang, Jinyang Liang, Xingsi Liu, Yinmei Li, Chengwei Qiu, and Lei Gong, “Ultrahigh-density 3D holographic projection by scattering-assisted dynamic holography“, Optica 10, 481-490 (2023). [PDF]
 2. Xuanke Zeng, Congying Wang, Hongyu Wang, Qinggang Lin, Zhenkuan Chen, Xiaowei Lu, Maijie Zheng, Jinyang Liang, Yi Cai, Shixiang Xu, Jingzhen Li, “Tunable Mid-Infrared Detail-Enhanced Imaging With Micron-Level Spatial Resolution and Photon-Number Resolving Sensitivity”,
  Laser & Photonics Reviews 17, 2200446 (2023). [PDF]
 3. Yifan LiuPanpan Yu, Yijing Wu, Ziqiang Wang, Yinmei Li, Jinyang Liang, Puxiang Lai, and Lei Gong, “Single-shot wide-field imaging in reflection by using a single multimode fiber“, Appl. Phys. Lett. 122, 063701 (2023). [PDF]
 4. Patrick KilcullenTsuneyuki Ozaki, and Jinyang Liang, “Compressed ultrahigh-speed single-pixel imaging by swept aggregate patterns“, Nature Communications 13, 7879 (2022). [PDF
 5. Haocheng Tang, Ting Men, Xianglei Liu, Yaodan Hu, Jingqin Su, Yanlei Zuo, Ping Li, Jinyang Liang, Michael C. Downer, Zhengyan Li, ” Single-shot compressed optical field topography”, Light: Science & Applications 11, 244 (2022). [PDF]
 6. Pengpeng Ding, Yunhua Yao, Dalong Qi, Chengshuai Yang, Fengyan Cao, Yilin He, Jiali Yao, Chengzhi Jin, Zhengqi Huang, Li Deng, Lianzhong Deng, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, Shian Zhang, “Single-shot spectral-volumetric compressed ultrafast photography”, Advanced Photonics 3, 045001 (2021). [PDF]
 7. Yingming Lai, Ruibo Shang, Christian-Yves Côté, Xianglei Liu, Antoine Laramée, François Légaré, Geoffrey P. Luke, and Jinyang Liang, “Compressed ultrafast tomographic imaging by passive spatiotemporal projections”, Optics Letters 46, 1788-1791 (2021). [PDF]
 8. Yunhua Yao, Yilin He, Dalong Qi, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Chengzhi Jin, Xianyu Wu, Lianzhong Deng, Tianqing Jia, Feng Huang, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, Shian Zhang, “Single-Shot Real-Time Ultrafast Imaging of Femtosecond Laser Fabrication”, ACS Photonics 8, 738–744 (2021). [PDF]
 9. Jiali Yao, Dalong Qi, Yunhua Yao, Fengyan Cao, Yilin He, Pengpeng Ding, Chengzhi Jin, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Lianzhong Deng, ZhenrongSun, Shian Zhang, “Total variation and block-matching 3D filtering-based image reconstruction for single-shot compressed ultrafast photography“, Optics and Lasers in Engineering 139, 106475 (2021). [PDF]
 10. Dalong Qi, Fengyan Cao, Shuwu Xu, Yunhua Yao, Yilin He, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Chengzhi Jin, Lianzhong Deng, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Shian Zhang, “100-Trillion-Frame-per-Second Single-Shot Compressed Ultrafast Photography via Molecular Alignment” Physics Review Applied 15, 024051 (2021). [PDF]
 11. Jingdan Liu, Charlotte Zaouter, Xianglei Liu, Shunmoogum A. Patten, and Jinyang Liang, “Coded-aperture broadband light field imaging using digital micromirror devices“, Optica 8, 139-142 (2021). [PDF]
 12. Chengshuai Yang, Yunhua Yao, Chengzhi Jin, Dalong Qi, Fengyan Cao, Yilin He, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Shian Zhang, “High-fidelity image reconstruction for compressed ultrafast photography via an augmented-Lagrangian and deep-learning hybrid algorithm.” Photonics Research 9,  B30-B37 (2021). [PDF]
 13. Cheng Jiang, Patrick Kilcullen, Yingming Lai, Tsuneyuki Ozaki, and Jinyang Liang, “High-speed dual-view band-limited illumination profilometry using temporally interlaced acquisition“, Photonics Research 8, 1808-1817 (2020). [PDF]
 14. Jinyang Liang, “Punching holes in light: recent progress in single-shot coded-aperture optical imaging“, Reports on Progress in Physics 83, 116101 (2020). [PDF]
 15. Jinyang Liang, Peng Wang, Liren Zhu, and Lihong V. Wang, “Single-shot stereo-polarimetric compressed ultrafast photography for light-speed observation of high-dimensional optical transients with picosecond resolution“, Nature Communications 11, 5252 (2020). [PDF]
 16. Yingming Lai, Yujia Xue, Christian‐Yves Côté, Xianglei Liu, Antoine Laramée, Nicolas Jaouen, François Légaré, Lei Tian, Jinyang Liang, “Single‐Shot Ultraviolet Compressed Ultrafast Photography“, Laser & Photonics Reviews 14, 2000122 (2020). [PDF]
 17. Patrick Kilcullen, Cheng Jiang, Tsuneyuki Ozaki, and Jinyang Liang, “Camera-free three-dimensional dual photography”, Optics Express 28, 29377-29389 (2020). [PDF]
 18. Xuanke Zeng, Shuiqin Zheng, Yi Cai, Qinggang Lin, Jinyang Liang, Xiaowei Lu, Jingzhen Li, Weixin Xie, Shixiang Xu, “High-spatial-resolution ultrafast framing imaging at 15 trillion frames per second by optical parametric amplification”, Advanced Photonics 2, 056002 (2020). [PDF]
 19. Peng Wang, Jinyang Liang, Lihong V. Wang, “Single-shot ultrafast imaging attaining 70 trillion frames per second”, Nature Communications, 11 2091 (2020). [PDF].
 20. Dalong Qi, Shian Zhang, Chengshuai Yang, Yilin He, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, Lihong V. Wang, “Single-shot compressed ultrafast photography: a review”, Advanced Photonics 2, 014003 (2020). [PDF]
 21. Cheng Jiang*, Patrick Kilcullen*, Xianglei Liu, Jeremy Gribben, Alan Boate, Tsnueyuki Ozaki, Jinyang Liang, “Real-time High-speed Three-dimensional Surface Imaging using Band-Limited Illumination Profilometry with a CoaXpress Interface”, Optics Letters 45, 964-967 (2020). [PDF]
 22. Yang Li, Lei Li, Liren Zhu, Konstantin Maslov, Junhui Shi, Peng Hu, En Bo, Junjie Yao, Jinyang Liang, Lidai Wang, Lihong V. Wang, “Snapshot photoacoustic topography through an ergodic relay for high-throughput imaging of optical absorption,” Nature Photonics 14, 164-170 (2020). [PDF]
 23. Taewoo KimJinyang LiangLiren Zhu, and Lihong V. Wang, “Picosecond-resolution phase-sensitive imaging of transparent objects in a single shot”, Science Advances 6, eaay6200 (2020). [PDF]
 24. Xianglei Liu, Jingdan Liu, Cheng Jiang, Fiorenzo Vetrone, and Jinyang Liang, “Single-shot compressed optical-streaking ultra-high-speed photography”, Optics Letters 44, 1387-1390 (2019). [PDF]
 25. Xianglei Liu, Shian Zhang, Aycan Yurtsever, Jinyang Liang, “Single-shot real-time sub-nanosecond electron imaging aided by compressed sensing: Analytical modeling and simulation”, Micron 117, 47-54 (2019). [PDF]
 26. Dalong Qi, Chengshuai Yang, Fengyan Cao, Jinyang Liang, Yilin He, Yan Yang, Tianqing Jia, Zhenrong Sun, and Shian Zhang, “Compressed Ultrafast Electron Diffraction Imaging Through Electronic Encoding”, Physical Review Applied 10, 054061 (2018). [PDF]

 27. Chengshuai Yang, Dalong Qi, Jinyang Liang, Xing Wang, Fengyan Cao, Yilin He,  Xiaoping Ouyang, Baoqiang Zhu, Wenlong Wen, Tianqing Jia, Jinshou Tian, Liang Gao, Zhenrong Sun, Shian Zhang, and Lihong V. Wang, ” Compressed ultrafast photography by multi-encoding imaging”,  Laser Physics Letters 15, 116202 (2018). [PDF]

 28. Jinyang Liang and Lihong V. Wang, “Single-shot ultrafast optical imaging”, Optica 5 (9), 1113-1127 (2018). [PDF]
 29. Jinyang Liang*, Liren Zhu*, and Lihong V. Wang, “Single-shot real-time femtosecond imaging of temporal focusing”, Light: Science & Applications 7, 42 (2018). [PDF]
 30. Chengshuai Yang, Yuyang Ding, Jinyang Liang, Fengyan Cao, Dalong Qi, Tianqing Jia, Zhenrong Sun, Shian Zhang, Wei Chen, Zhenqiang Yin, Shuang Wang, Zhengfu Han, Guangcan Guo, Lihong V. Wang, “Compressed 3D Image Information and Communication Security”, Advanced Quantum Technologies, 1800034 (2018). [PDF]
 31. Jinyang Liang*, Cheng Ma*, Liren Zhu*, Yujia Chen, Liang Gao, and Lihong V. Wang, “Real-time video recording of photonic Mach cones induced by a scattered light pulse”, Science Advances 3, e1601814 (2017).[PDF]
 32. Liren Zhu*, Yujia Chen*, Jinyang Liang*, Qiaofeng Xu, Liang Gao, Cheng Ma, and Lihong V. Wang, “Space- and intensity-constrained reconstruction for compressed ultrafast photography”, Optica, 3 (7), 694-697 (2016).[PDF]
 33. Pengfei Hai, Yong Zhou, Jinyang Liang, Chiye Li, Lihong V. Wang, “Photoacoustic Tomography of Vascular Compliance in Humans,” Journal of Biomedical Optics 20(12) 126008 (2016).[PDF]
 34. Chenghung Yeh, Jinyang Liang, Yong Zhou, Song Hu, and Lihong V. Wang, “Photoacoustic microscopy of arteriovenous shunt effect in mouse tumor model”, Journal of Biomedical Optics 21(2), 020501 (2016).[PDF]
 35. Yong Zhou, Jinyang Liang, and Lihong V. Wang, “Cuffing-based photoacoustic flowmetry in humans in the optical diffusive regime”, Journal of Biophotonics doi: 10.1002/jbio.201500181 (2015).[PDF]
 36. Jinyang Liang*, Liang Gao*, Pengfei Hai, and Lihong V. Wang, “Encrypted Three-dimensional Dynamic Imaging using Snapshot Time-of-flight Compressed Ultrafast Photography”, Scientific Report 5, 15504 (2015).[PDF]
 37. Liang Gao*, Jinyang Liang*, Chiye Li, and Lihong V. Wang, “Single-shot compressed ultrafast photography at one hundred billion frames per second”, Nature, 516 74-77 (2014). (Featured as the 12/4/2014 issue cover)  [PDF]
 38. Jinyang Liang, and Michael F. Becker, “Spatial bandwidth analysis of fast backward Fresnel diffraction for precise computer-generated hologram design”, Applied Optics 53, G84-G94 (2014). [PDF]
 39. Jian Wei Tay*, Jinyang Liang*, and Lihong V. Wang, “Amplitude-modulated photoacoustic wavefront shaping and application in flowmetry”, Optics Letters 39, 5499-5502 (2014). [PDF]
 40. Jinyang Liang, Liang Gao, Chiye Li, and Lihong V. Wang, “Spatially Fourier-encoded photoacoustic microscopy using a digital micromirror device”, Optics Letters 39, 430-433 (2014). (Selected for publication in the Virtual Journal for Biomedical Optics) [PDF]
 41. Chao Chang*, Jinyang Liang*, Dongwei Hei, Michael F. Becker, Kelei Tang, Yiping Feng, Vitaly Yakimenko, Claudio Pellegrini, and Juhao Wu, “High-brightness X-ray free-electron laser with an optical undulator by pulse shaping”, Optics Express 21, 32013-32018 (2013). [PDF]
 42. Yong Zhou*, Jinyang Liang*, Konstatin I. Maslov, and Lihong V. Wang, “Calibration-free in vivo transverse blood flowmetry based on cross correlation of slow-time profiles from photoacoustic microscopy,” Optics Letters 38, 3882-3885 (2013). [PDF]
 43. Jinyang Liang*, Yong Zhou*, Konstatin I. Maslov, and Lihong V. Wang, “Cross-correlation-based transverse flow measurements using optical-resolution photoacoustic microscopy with a digital micromirror device”, Journal of Biomedical Optics 18 (9), 096004 (2013). (Top download paper in Journal of Biomedical Optics 09/2013) [PDF]
 44. Jinyang Liang, Yong Zhou, Amy W. Winkler, Lidai Wang, Konstatin I. Maslov, Chiye Li, and Lihong V. Wang, “Random-access optical-resolution photoacoustic microscopy using a digital micromirror device,” Optics Letters 38, 2683-2686 (2013). (Selected for publication in the Virtual Journal for Biomedical Optics) [PDF]
 45. Jinyang Liang, Sih-Ying Wu, Rudolph N. Kohn, Jr., Michael F. Becker, Daniel J. Heinzen, “Grayscale laser image formation using a programmable binary mask,” Optical Engineering 51(10), 108201 (2012). [PDF]
 46. Jinyang Liang, Sih-Ying Wu, Fredrik K. Fatemi, and Michael F. Becker, “Suppression of the Zero-Order Diffracted Beam from a Pixelated Spatial Light Modulator by Phase Compression,” Applied Optics 51, 3294-3304 (2012). [PDF]
 47. Jinyang Liang, Rudolph N. Kohn, Jr., Michael F. Becker, and Daniel J. Heinzen, “Homogenous 1-D optical lattice generation using a DMD-based high-precision beam shaper,” Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS 11, 023002 (2012). [PDF]
 48. Jinyang Liang, Rudolph N. Kohn, Jr., Michael F. Becker, and Daniel J. Heinzen, “High precision laser beam shaping using a binary-amplitude spatial light modulator,” Applied Optics 49,1323-1330 (2010). [PDF]
 49. Jinyang Liang, Rudolph N. Kohn, Jr., Michael F. Becker, and Daniel J. Heinzen, “1.5% root-mean-square flat-intensity laser beam formed using a binary-amplitude spatial light modulator,” Applied Optics 48, 1955-1962 (2009). [PDF]

Reports

 1. Jingdan Liu, Charlotte Zaouter, Xianglei Liu, Shunmoogum A. Patten, and Jinyang Liang, “Broadband Coded-Aperture Light-Field Imaging Optics in 2021, Optics and Photonics News, December 2021. [PDF]
 2. Jinyang Liang, Liren Zhu, and Lihong V. Wang, “Glimpsing Laser Focusing at 10 Trillion Frames per Second”, in Optics in 2018, Optics and Photonics News, December 2018. [PDF]
 3. Jinyang Liang, Liang Gao, Chiye Li, and Lihong V. Wang, “Compressed Ultrafast Photography for Watching Flying Photons”, in Optics in 2015, Optics and Photonics News, December 2015. [PDF]
 4. Liang Gao, Jinyang Liang, and Lihong Wang, “Watching photons on the fly”, SPIE Newsroom, April 2015. [PDF]
%d bloggers like this: